what's the point

Image placeholder
แวะมาทักทายกันได้


if you want to understand what is statistics mean which you shoud asked that what's the point in the interest before study of data and then use the tool statistic for it can help answer for you 


What's the point?

The Gini index, Which is a standard tool in economics for measuring income inequality, The most important thing to recognize is that the gini index is just like the passer rating

The statistic can be calculated for wealth or for annual income, and it can be calculated at the individual level or at the household level.

A country in which every household had identical wealth would have a Gini index of Zero.

By contrast, a country in which a single household held the country's entire wealth would have a Gini index of One.

So Example, The United states has a Gini index of 0.45 according to the Central Intelligence Agency, So what?

Sweden has a Gini index of 0.23

Canada's is 0.32

China's is 0.42

Brazil's is 0.54

South Africa is 0.65

We can also compare difference points in time, United states was 0.41 in 1997 and grew to 0.45 Over the next decade, This tells us in an objective way that while the united states grew richer over that period of time the distribution of wealth grew more unqual.

Sweden has had significant economic growth over the past two decades, but the Gini index in sweden actually fell from 0.25 in 1992 to 0.23 in 2005 meaning that sweden grew richer and more equal over that period.

What is the point? the point is that statistics help us process data, which is really just a fancy name for information. 

I'll be the first to concede that economists sometimes have a warped definition of "sexy" Still, consider the following disparate question:

- How can we catch school that are cheating on their standardized test.

- How does netflix know what kind of movies you like.

However, Statistics can help answer these questions "Data is merely the raw meterial of knowledge" Statistics is the most powerful tool we have for using information to some meaningful end, whether that is identifying underrated baseball players or paying teachers more fairly.

Here is a quick tour of how statistic can bring meaning to raw data.

Summery: 

you shoud asked that what's the point in the interest before study of data and then use the tool statistic for it can help answer for you 


ถ้าต้องการเข้าใจว่าสถิติหมายความว่าอะไร ก่อนอื่นควรจะต้องตั้งคำถามก่อนว่าประเด็นของปัญหาคืออะไร ก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษาและรวบรวมข้อมูล แล้วจึงไปใช้เครื่องมือทางสถิติเพราะว่ามันจะช่วยให้เข้าใจและได้คำตอบ

Gini index เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เอาไว้วัดความไม่เท่าเทียมของรายได้ต่อครัวเรือน ซึ่งมีความสำคัญมากและเป็นเครื่องมือทางสถิติที่คำนวนความร่ำรวยของรายได้ต่อปีของครัวเรือนและสามารถวัดฐานะของประชากรได้

ประเทศไหนที่หลายๆครัวเรือนมีความร่ำรวมมั่งคั่งจะวัดค่าออกมาแล้วมีค่าเป็นศูนย์หรือเข้าใกล้ศูนย์ ในตรงกันข้ามประเทศไหนที่มีเพียงหนึ่งครอบครัวที่มีความร่ำรวย จะมีค่าเป็นหนึ่งหรือเข้าใกล้หนึ่ง ดังตัวอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกามีค่า Gini index คือ 0.45 หรือ 45 % อืม...​แล้วไงต่อ

Sweden Gini index คือ 0.23 หรือ 23 %

Canada คือ 0.32 หรือ 32 %

China's คือ 0.42 หรือ 42 %

Brazil's คือ 0.54 หรือ 54 %

South Africa คือ 0.65 หรือ 65 %

ทีนี้เมื่อเห็นค่าของประเทศอื่นๆ แล้ว ก็จะสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได้ แต่เรายังสามารถเปรียบเทียบตามระยะเวลาได้อีกด้วย เช่น อเมริกา เมื่อปี 1997 มีค่า 0.41 และ โตขึ้น 0.45 ในอีก 10 ปีต่อมา มันบอกอะไรเรา จะเห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีคนรวยเพิ่มขึ้นและการกระจายความร่ำรวยไม่เท่ากัน

มาดูตัวอย่าง ประเทศสวีเดนกันบ้าง เศรษฐกิจมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 20 ปีที่ผ่านมา แต่ Gini index กลับพบว่ามีค่าลดลง ในปี 1992 มีค่าเท่ากับ 0.25 จนถึงปี 1992 มีค่าเท่ากับ 0.23 ซึ่งหมายความว่าในเวลาที่ผ่านคนสวีเดนมีคนรวยและความเหลื่อมล้ำค่อนข้างน้อยและรวยเท่าๆกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา

แล้วประเด็นคืออะไร ประเด็นคือสถิติช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการขั้นตอนของข้อมูล ซึ่งช่วยอธิบายข้อมูลต่างๆ

ยังไงก็ตาม วิชาสถิติสามารถช่วยให้เจอคำตอบของคำถาม ซึ่งข้อมูลเปรียบได้กับวัตถุดิบแห่งความรู้ที่ยังไม่ได้สกัดออกมา ซึ่ง ประเด็นที่เราตั้งขึ้นและวิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการจัดการวัตถุดิบเหล่านั้นให้เป็นองค์ความรู้ 


Ref: Naked Statistics


แวะมาทักทายกันได้
donate

Categories: Research Tags: #Data Science , 206