Image

การทำ Service Design ในช่วง Discover เทคนิค Service Safari

เทคนิคการทำ Service Safari เป็นขั้นตอน Discover เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเข้าใจลูกค้า

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Discover เทคนิค Self-Discovery Study

Self-Discovery Study สำหรับเทคนิคนี้จะทำในช่วง Empathize หรือ Discover ซึ่งเป็นขั้นตอนถัดจาก Service Safari ซึ่งในการทำ Self-Discovery Study นั้นจะเป็นการให้ผู้ใช้เขียนเรื่องราวของผู้ถูกเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แล้วจากนั้นก็นำข้อมูลที่เขียน หรือข้อมูลเล่าเรื่อง นั้นส่งมาให้ทีมงาน

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Discover เทคนิค Contextual Interview and Observation

Contextual Interview and Observation เป็นเทคนิคมนการเข้าไปเก็บข้อมูลผู้ใช้ ในสถานที่จริง ที่ผู้ใช้ประกอบกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ไปเก็บข้อมูลที่ร้านอาหารของผู้ใช้ใช้บริการเป็นประจำ

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Define เทคนิค Typology And Persona

สำหรับเทคนิคนี้ คือ การจัดแยกประเภทข้อมูล กลุ่มคน สินค้า บริการและโอกาสการใช้งานต่างๆ ที่ช่วยให้ทีมมองเห็นโอกาสในการออกแบบบริการใหม่และมีเป้าหมายหรือโจทย์การบริการร่วมกัน โดยเทคนิคนี้จะทำใช้ช่วงต้นของ Define

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Define เทคนิค Stakeholder Map

สำหรับเทคนิคนี้ จะเป็นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ ควรจะใช้เทคนิคนี้ในช่วง Define เพื่อวิเคราะห์ระบบบริการที่มีอยู่ และ ในช่วง Ideate เพื่อการคิดระบบบริการใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ทีมเห็นภาพรวมและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องเอื้อให้ระบุจุดที่ซ้ำซ้อน และ เป็นปัญหาในการสร้างบทบาทหรือคุณค่าใหม่ๆได้

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Develop เทคนิค Morphological Chart

Morphological Chart สำหรับเทคนิคนี้เป็นวิธีการสร้างแนวคิดแก้ปัญหาย่อย ๆ ที่หลากหลายและรวบผสานกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งควรใช้ในช่วงการสังเคราะห์ Ideate เมื่อวิเคราะห์สรุปความต้องการของโครงการเรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ทีมสร้างแนวคิดบริการที่หลากหลายและสมบูรณ์จำนวนมากอย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Develop เทคนิค Scenario Design

Scenario Design สำหรับเทคนิคนี้ เป็นเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสาร จะเป็นการเล่าเรื่องแสดงขั้นตอนการใช้บริการ ซึ่งควรได้ทั้งเพื่อสรุปบริการที่มีอยู่และเพื่อสร้างแนวคิดการบริการใหม่ และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจประสบการณ์การใช้บริการทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Develop เทคนิค Service Blueprint

Service- Blueprint สำหรับเทคนิคนี้ เป็นเทคนิคสุดท้ายของขั้นการ Develop หรือ Ideate ซึ่งเป็นการแสดงโดยแผนผังทั้งหมดแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบบริการควรทำในช่วงท้ายของช่วง Ideate หรือ Develop ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้สามารถพัฒนากระบวนการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Deliver เทคนิค Service Prototyping

สำหรับเทคนิคนี้ คือ การสร้างต้นแบบ Touchpoints และจำลองสถานการณ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทดลองสัมผัสการบริการ ใช้ทดสอบและพัฒนาการบริการในช่วง Prototype & Test เพื่อเตรียม Deliver เอื้อให้ทีมสามารถสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายขณะทดลองสัมผัสต้นแบบการบริการใหม่

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Develop เทคนิค Sementic Differential Scale

สำหรับเทคนิคนี้ เป็นการประเมินการรับรู้คุณค่าที่เป็นนามธรรมโดยใช้คำคุณศัพท์สองขั้ว โดยที่ควรใช้เมื่อทีมได้พัฒนารวมผสานและคัดกรองแนวคิดจนเหลือ 2 – 3 แนวคิดที่ดีที่สุดแล้ว เพื่อเอื้อให้สามารถเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าการบริการที่เป็นนามธรรมในรูปตัวเลขที่คำนวนได้

อ่านต่อ
Image

service design

service design หมายถึง "การออกแบบการให้บริการตามประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อให้ไร้รอยต่อ" เป็นคอสหนึ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆ สำหรับคนที่ทำงาน มันเป็นเรื่องการออกแบบที่อยู่ในทุก layer ของธุรกิจ ทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจมากขึ้น

อ่านต่อ
Image

สรุปความเข้าใจ Customer Journey และการใช้ Customer Journey Map

Customer Journey สรุปให้เข้าใจสั้นๆ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ การเดินทางของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการกับธุรกิจของเรา ซึ่งก่อนที่ลูกค้าจะมาซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้น พบเจอกับเหตุการณ์อะไร ซึ่งจะนำสิ่งที่ได้วิเคราะห์จากข้อมูลเหล่านี้ มาพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Define เทคนิค Journey Map

สำหรับเทคนิคนี้ คือ แผนผังแสดงกิจกรรมและความรู้สึกในการใช้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ ควรที่จะทำหลังจากเก็บข้อมูลและเริ่มระบุกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว ซึ่งช่วยให้ทีมเข้าใจภาพรวมของประสบการณ์การใช้บริการ ในแต่ละมิติ เช่น Pain Point, Gain และ สามารถระบุโอกาสในการสร้างนวัตกรรมการบริการได้

อ่านต่อ
Image

Introduction Service Design Innovation

Introduction Service Design Innovation หรือ Service Design คือ กระบวนการดำเนินการของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น ให้ได้รับความสุข ความสะดวกสบาย หรือ ความพึงพอใจจากการกระทำนั้นๆ

อ่านต่อ