Image

การทำ Service Design ในช่วง Discover เทคนิค Service Safari

เทคนิคการทำ Service Safari เป็นขั้นตอน Discover เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเข้าใจลูกค้า

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Discover เทคนิค Self-Discovery Study

Self-Discovery Study สำหรับเทคนิคนี้จะทำในช่วง Empathize หรือ Discover ซึ่งเป็นขั้นตอนถัดจาก Service Safari ซึ่งในการทำ Self-Discovery Study นั้นจะเป็นการให้ผู้ใช้เขียนเรื่องราวของผู้ถูกเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แล้วจากนั้นก็นำข้อมูลที่เขียน หรือข้อมูลเล่าเรื่อง นั้นส่งมาให้ทีมงาน

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Discover เทคนิค Contextual Interview and Observation

Contextual Interview and Observation เป็นเทคนิคมนการเข้าไปเก็บข้อมูลผู้ใช้ ในสถานที่จริง ที่ผู้ใช้ประกอบกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ไปเก็บข้อมูลที่ร้านอาหารของผู้ใช้ใช้บริการเป็นประจำ

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Define เทคนิค Typology And Persona

สำหรับเทคนิคนี้ คือ การจัดแยกประเภทข้อมูล กลุ่มคน สินค้า บริการและโอกาสการใช้งานต่างๆ ที่ช่วยให้ทีมมองเห็นโอกาสในการออกแบบบริการใหม่และมีเป้าหมายหรือโจทย์การบริการร่วมกัน โดยเทคนิคนี้จะทำใช้ช่วงต้นของ Define

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Define เทคนิค Stakeholder Map

สำหรับเทคนิคนี้ จะเป็นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ ควรจะใช้เทคนิคนี้ในช่วง Define เพื่อวิเคราะห์ระบบบริการที่มีอยู่ และ ในช่วง Ideate เพื่อการคิดระบบบริการใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ทีมเห็นภาพรวมและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องเอื้อให้ระบุจุดที่ซ้ำซ้อน และ เป็นปัญหาในการสร้างบทบาทหรือคุณค่าใหม่ๆได้

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Develop เทคนิค Morphological Chart

Morphological Chart สำหรับเทคนิคนี้เป็นวิธีการสร้างแนวคิดแก้ปัญหาย่อย ๆ ที่หลากหลายและรวบผสานกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งควรใช้ในช่วงการสังเคราะห์ Ideate เมื่อวิเคราะห์สรุปความต้องการของโครงการเรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ทีมสร้างแนวคิดบริการที่หลากหลายและสมบูรณ์จำนวนมากอย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Develop เทคนิค Scenario Design

Scenario Design สำหรับเทคนิคนี้ เป็นเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสาร จะเป็นการเล่าเรื่องแสดงขั้นตอนการใช้บริการ ซึ่งควรได้ทั้งเพื่อสรุปบริการที่มีอยู่และเพื่อสร้างแนวคิดการบริการใหม่ และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจประสบการณ์การใช้บริการทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Develop เทคนิค Service Blueprint

Service- Blueprint สำหรับเทคนิคนี้ เป็นเทคนิคสุดท้ายของขั้นการ Develop หรือ Ideate ซึ่งเป็นการแสดงโดยแผนผังทั้งหมดแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบบริการควรทำในช่วงท้ายของช่วง Ideate หรือ Develop ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้สามารถพัฒนากระบวนการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Deliver เทคนิค Service Prototyping

สำหรับเทคนิคนี้ คือ การสร้างต้นแบบ Touchpoints และจำลองสถานการณ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทดลองสัมผัสการบริการ ใช้ทดสอบและพัฒนาการบริการในช่วง Prototype & Test เพื่อเตรียม Deliver เอื้อให้ทีมสามารถสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายขณะทดลองสัมผัสต้นแบบการบริการใหม่

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Develop เทคนิค Sementic Differential Scale

สำหรับเทคนิคนี้ เป็นการประเมินการรับรู้คุณค่าที่เป็นนามธรรมโดยใช้คำคุณศัพท์สองขั้ว โดยที่ควรใช้เมื่อทีมได้พัฒนารวมผสานและคัดกรองแนวคิดจนเหลือ 2 – 3 แนวคิดที่ดีที่สุดแล้ว เพื่อเอื้อให้สามารถเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าการบริการที่เป็นนามธรรมในรูปตัวเลขที่คำนวนได้

อ่านต่อ
Image

[Vue.js + Vuex] What is Vuex

“Vuex is a state management pattern + library for Vue.js applications.” เป็น Library ตัวหนึ่งที่นำมาใช้ในโปรเจค Vue.js โดยประโยชน์ของมันคือ การนำสร้างเป็น Store เพื่อมาจัดการ Data Flow และ State Data ที่อยู่ใน Component ช่วยจัดการ Code ที่ซ้ำซ้อนและจัด Code ให้เป็นระบบมากขึ้น

อ่านต่อ
Image

บันทึกขั้นตอนการเชื่อมต่อ template กับ laravel framework

บันทึกขั้นตอนการเชื่อมต่อ template กับ laravel framework

อ่านต่อ
Image

บันทึกขั้นตอนการติดตั้ง Laravel เครื่อง Mac ด้วย Docker แบบ Development Environment

บันทึกขั้นตอนการติดตั้ง Laravel เครื่อง Mac ด้วย Docker แบบ Development Environment

อ่านต่อ
Image

บันทึกขั้นตอนการจัดการฐานข้อมูล laravel ด้วยคำสั่ง artisan

บันทึกขั้นตอนการจัดการฐานข้อมูล laravel ด้วยคำสั่ง artisan

อ่านต่อ
Image

บันทึกการสร้าง pattern authen ด้วย artisan ที่ง่ายมากๆ

บันทึกการสร้าง pattern authen ด้วย artisan ที่ง่ายมากๆ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการสร้าง Controller และ View ของ Laravel

บันทึกการสร้าง Controller และ View ของ Laravel

อ่านต่อ
Image

การทำ Service Design ในช่วง Define เทคนิค Journey Map

สำหรับเทคนิคนี้ คือ แผนผังแสดงกิจกรรมและความรู้สึกในการใช้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ ควรที่จะทำหลังจากเก็บข้อมูลและเริ่มระบุกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว ซึ่งช่วยให้ทีมเข้าใจภาพรวมของประสบการณ์การใช้บริการ ในแต่ละมิติ เช่น Pain Point, Gain และ สามารถระบุโอกาสในการสร้างนวัตกรรมการบริการได้

อ่านต่อ
Image

[VUE.JS 2] event handle communicate between component

ในบทความนี้อยากจะบันทึกวิธีการทำเอาไว้หลังจากที่ได้ทดลองและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Event Handle การสื่อสารระหว่าง Component child ไปยัง Component Parent หรือ Component Parent ไปยัง Component child

อ่านต่อ
Image

[Laravel] วิธีการใช้งาน Invokable Controller

ใน Laravel Framework นั้นมี Service หนึ่งที่อำนวยความสะดวกในการ Single Action ที่เรียกว่า Invokable Controller มันได้เตรียม Method ที่เอาไว้ใช้สำหรับ API หรือ การเรียกข้อมูลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเอาไว้ให้

อ่านต่อ
Image

[Laravel] Relations Factory หากต้องการสร้าง data จำลองสำหรับทดสอบแบบที่มีความสัมพันธ์กันคงจะดีไม่น้อย

[Laravel] Relations Factory หากต้องการสร้าง data จำลองสำหรับทดสอบแบบที่มีความสัมพันธ์กันคงจะดีไม่น้อย

อ่านต่อ
Image

[Laravel] index Laravel Blog

สำหรับ Index Laravel Blog นี้เป็นการรวบรวมบทความของ Laravel ที่ผู้เขียนได้เขียนเอาไว้ให้ค้นหาและเปิดอ่านได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ
Image

[Laravel] Data Factory คลิ๊กเดียวชีวิตง่ายขึ้น

[Laravel] Data Factory คลิ๊กเดียวชีวิตง่ายขึ้น หากต้องการทดสอบข้อมูล วิธีการต่างๆในบทความนี้จะช่วยให้คุณ คนที่ใช้ Laravel Framework ประหยัดเวลาไปได้มากเลยทีเดียว

อ่านต่อ
Image

Introduction Service Design Innovation

Introduction Service Design Innovation หรือ Service Design คือ กระบวนการดำเนินการของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น ให้ได้รับความสุข ความสะดวกสบาย หรือ ความพึงพอใจจากการกระทำนั้นๆ

อ่านต่อ
Image

Request Post ด้วย NestJs

ในบทความนี้ มาพูดถึงวิธีการส่งข้อมูลเข้าไปในระบบและวิธีการใช้เครื่องมือที่เอาไว้ติดต่อกับ ระบบ NestJs ของเรา

อ่านต่อ
Image

[NestJS] Cache Me if You Can มาลองทำ Caching ด้วย NestJS กัน

Caching เป็นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้บ่อย ถูกใช้อยู่ในหลายๆส่วนทั้งในการระบบ network อย่าง Proxy server หรือเรียกกันว่า cache server หรือแม้การทำ Web cache ที่ช่วยให้โหลดหน้าเว็บเก็บไว้ที่ memory ของ browser ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้งานของแอปพลิเคชันนั้นมีความรวดเร็วขึ้น มันเป็นการเก็บข้อมูลชั่วคราวเอาไว้ที่ data store เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเดิมที่ถูกเรียกบ่อยๆได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังลด workload ในการไป query ข้อมูลจาก database อีกด้วย แต่สำหรับบทความนี้จะพูดการ cache เมื่อมีการเรียกใช้ API เท่านั้นด้วย NestJS

อ่านต่อ
Image

[NestJS] Data Persistance MySQL With TypeORM

Database มีให้เลือกใช้มากมาย ตามความเหมาะสมกับงานที่ใช้ NestJS เป็น Library ตัวหนึ่งที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ทั้ง MySQL, MongoDB หรือ Postgres แต่สำหรับบทความนี้ ขอกล่าวเฉพาะ MySQL ซึ่งเป็น Database แบบ Relation ในการจะ integrate MySQL Database จะใช้ driver หรือ method ที่ชื่อ TypeORM

อ่านต่อ
Image

[NestJS] Data Validation With Pipe [PART1]

ถ้าข้อมูลในระบบหรือแอปพลิเคชันของคุณนั้น ไม่ได้สำคัญและคุณก็ไม่ได้สนใจว่าต้องปลอดภัย เดาว่าส่วนใหญ่ระบบพวกนั้นคงจะเป็น Toy Project แต่สำหรับโลกแห่งความเป็นจริงนั้น data ที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ จำเป็นจะต้องถูกป้องกันและปกป้องภายใต้ระบบที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะ การเกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้น การทำ Data Validation นั้นจึงสำคัญ

อ่านต่อ
Image

[NestJS Data Validation With Pipe [PART2]

ถ้าข้อมูลในระบบหรือแอปพลิเคชันของคุณนั้น ไม่ได้สำคัญและคุณก็ไม่ได้สนใจว่าต้องปลอดภัย เดาว่าส่วนใหญ่ระบบพวกนั้นคงจะเป็น Toy Project แต่สำหรับโลกแห่งความเป็นจริงนั้น data ที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ จำเป็นจะต้องถูกป้องกันและปกป้องภายใต้ระบบที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะ การเกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้น การทำ Data Validation นั้นจึงสำคัญ

อ่านต่อ
Image

[NestJs] มาควบคุมเวลาด้วย Task Scheduling บน application layer กัน

Cron ถูกย่อมาจาก Chronograph เป็นคำเรียกของฟังก์ชันจับเวลาที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ที่พูดถึงคำนี้ก็ไม่ได้จะพามาเรียนภาษากรีกแต่อย่างใด เพียงแค่มันเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของระบบ Unix ที่สามารถออกแบบการกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าได้เท่านั้น

อ่านต่อ
Image

[NestJS] ระบบ Queue แบบ Request-Reply ง่ายๆด้วย NestJS

[NestJS] Request-Reply ง่ายๆด้วย NestJS สมมติว่ามีข้อมูลที่ต้องส่งไปให้ Server ก้อนใหญ่สักก้อนนึง เช่น 100,000 ข้อความ (ลองคิดดูว่า ถ้าต้องส่งข้อมูล จำนวน 100,000 ข้อความไปให้ Serverในครั้งเดียว Server ก็คงทำงานไม่ทันแน่ๆ)

อ่านต่อ
Image

[NestJS] วิธีต่างๆในการ Insert Data กับ TypeORM ใน MySQL

บทความนี้ผู้เขียนอยากจะบันทึกวิธีการ Insert Data สำหรับ TypeORM ที่ใช้ใน NestJS

อ่านต่อ
Image

[NestJS] จัดการ Error ด้วย Exception-filter มาทำให้เกิด User-Friendly Response กันเถอะ [PATH1]

หากว่า User เรียกผ่าน Browser ด้วย End-Point URL หนึ่งจะพบว่าหน้าจอไม่เกิดอะไรขึ้น ภายใต้จิตสำนึกของมนุษย์อะไรที่ช้า หรือ ค้างไปนานๆ เพียงแค่ 3 นาทีก็จะไม่รอ ปิดระบบหรือเลิกใช้ไปเลย นี้คือความน่ากลัวในฝั่ง Business ซึ่งจริงๆแล้วระบบไม่ได้ไม่ทำงาน แต่เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ได้แจ้งเตือนให้ใครทราบต่างหาก ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นปัญหา มาทำให้เกิด User-Friendly Response กันเถอะ

อ่านต่อ
Image

[NestJS] จัดการ Error ด้วย Exception-filter มาทำให้เกิด User-Friendly Response กันเถอะ [PATH2]

หากว่า User เรียกผ่าน Browser ด้วย End-Point URL หนึ่งจะพบว่าหน้าจอไม่เกิดอะไรขึ้น ภายใต้จิตสำนึกของมนุษย์อะไรที่ช้า หรือ ค้างไปนานๆ เพียงแค่ 3 นาทีก็จะไม่รอ ปิดระบบหรือเลิกใช้ไปเลย นี้คือความน่ากลัวในฝั่ง Business ซึ่งจริงๆแล้วระบบไม่ได้ไม่ทำงาน แต่เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ได้แจ้งเตือนให้ใครทราบต่างหาก ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นปัญหา มาทำให้เกิด User-Friendly Response กันเถอะ

อ่านต่อ
Image

เริ่มสร้าง Module และ Controller กับ nestjs-framework

บทความนี้จะ พูดถึงวิธีการสร้าง Module ต่างๆภายใน Project ของ NestJs

อ่านต่อ
Image

เริ่มต้นการติดตั้ง-nestjs-framework

NestJS เป็น nodejs framework ตัวหนึ่งเป็น framework ที่เน้นไปทางการทำ Restful API Backend API การทำ GET POST ในลักษณะของ Module และไม่จำเป็นต้องไปหา library มาติดตั้งเอง

อ่านต่อ
Image

[NestJS] สรุปวิธีเรียกข้อมูลจาก HTTPS โดยใช้ Axios

บทความนี้เป็นการสรุปวิธีแก้ปัญหาและใช้งานเกี่ยวกับ TLS/SSL เมื่อใช้งานร่วมกับ NestJS

อ่านต่อ
Image

วิดีโอสาธิตและทดสอบการประยุกต์โปรแกรมการเพิ่ม – ลดเสียงของเครื่อง MacOS โดยใช้ลักษณะของมือ ผ่านกล้อง Webcam

วิดีโอด้านบนนี้ เป็นการสาธิตและทดสอบการประยุกต์โปรแกรมการเพิ่ม – ลดเสียงของเครื่อง MacOS โดยใช้ลักษณะของมือ ผ่านกล้อง Webcam ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เป็นรายละเอียดคร่าวๆ ได้เขียนอธิบายไว้ และ มี Code สามารถ Download ไปลองทดสอบหรือลองเล่นได้เลยตาม link กดเข้ามาอ่านได้เลย

อ่านต่อ
Image

มาหาข้อมูลความสัมพันธ์ของแต่ละ user กันเถอะ

หลังจากที่กำเนิด platform ที่มีชื่อว่า Facebook มาหลายปี นับตั้งแต่ 2009 จนถึงปัจจุบัน 2022 ก็บริษัท Facebook ก็เริ่มเปลี่ยนเป้าหมายของบริษัท ไปทำระบบ Metaverse หลายๆคนอาจจะเคยสงสัยว่า เวลาที่ ระบบที่เรียกกันว่า Social Network และกิจกรรมที่เรียกกันเพิ่มเพื่อนๆ มีขั้นตอนหรือการทำงานอย่างไร

อ่านต่อ
Image

Linear Algebra ใครบอกว่าเรียนมาไม่ได้ใช้ ว่าด้วยเรื่องการแก้สมการด้วย Matrix ใน Machine Learning

สมมติว่าเรามีข้อมูลและปัญหา อยู่ชุดหนึ่งที่มีตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป ในการแก้ปัญหาเราจะนำข้อมูลมา plot ลงในกราฟตาราง แล้วหาความสัมพันธ์ เพื่อได้ค่าที่ต้องการทราบ แต่วิธีนี้ค่อนข้างจะลำบากและใช้เวลานาน นักคณิตศาสตร์จึงคิดค้นเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ง่ายในการคำนวณ ลองมาดูโจทย์สักตัวอย่าง

อ่านต่อ
Image

พื้นฐาน 5 ข้อที่ควรรู้ ในการทำ Web Scraping

ปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูล โดยเป้าหมายและเหตุผล ก็แตกต่างกันไปตามลักษณะการนำไปใช้งาน อย่างเช่น การทำข้อมูลเสริมเพื่อการตัดสินใจ โดยการสร้าง Model Machine Learning เพื่อช่วยในการตัดสินใจ มาดูกันว่าทั้ง 5 ข้อมีอะไรบ้าง

อ่านต่อ
Image

สมมติฐานในสถิติศาสตร์คืออะไร

พื้นฐานเริ่มต้นการวิจัยคือการตั้งคำถาม แต่ไม่สักแต่ถามเพียงอย่างเดียวจะต้องพิสูจน์ด้วยว่าคำถามที่ถามมีคำตอบหรือไม่ จะได้คำตอบอย่างไรไม่สำคัญเพราะมันคือความรู้

อ่านต่อ
Image

สรุปกระบวนการทางวิทยาการข้อมูล

ผู้เขียนกำลังสนใจในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วเจอคอร์สสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เลยสนใจจะนำมาสรุปหัวข้อและคำค้นหาต่างๆที่จะสามารถนำไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อไปได้

อ่านต่อ
Image

Data pipeline แท้จริงแล้วมันคืออะไร

จากที่ได้เกริ่นเรื่องการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (Data Collection) ไปในบท สรุปหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและกระบวนการทางวิทยาการข้อมูล นั้น จะมาลงรายละเอียดในเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นอีกสักนิด ว่าในขั้นตอนนี้ มีกระบวนการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง ลองเข้ามาทำความเข้าใจกัน

อ่านต่อ
Image

[Python] วิธีการเขียน code ส่งค่า Arguments ผ่านทาง Command-Line

Python มีคลาสที่ชื่อว่า getotp สำหรับช่วยในการส่งค่า options และ arguments เข้าไปในโปรแกรม แล้วนำค่าต่างๆ ที่ได้ไปใช้ในโปรแกรมต่อไป

อ่านต่อ
Image

สอนการติดตั้ง Homebrew บนMacOS M1

หากใครต้องการจะตั้งตั้ง application อื่นๆ ด้วย homebrew บน macbook m1 แล้วยังไม่รู้ขั้นตอนสามารถรับชมวิธีโออธิบายขั้นตอนได้เลยในบทความนี้

อ่านต่อ
Image

[Youtube] สอนการใช้งาน Colab กับ Iris Dataset ด้วย K-Nearest Neighbor

ผู้เขียนได้จัดทำวิดีโอ สอนการใช้งาน Colab กับ Iris Dataset ด้วย K-Nearest Neighbor หากใครเคยใช้แอปพลิเคชันหาชื่อสิ่งสินค้า หรือชื่อต้นไม้ ในบทความนี้จะแนะนำวิดีโอสอน การสร้าง Machine Learning เบื้องต้นด้วยการใช้ Algorithm KNN

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน Google Sheet 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 01

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน Google Sheet ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน Google Sheet 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 01

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน Google Sheet ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน Google Sheet 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 01

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน Google Sheet ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน Google Sheet 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 01

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน Google Sheet ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน SQL 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 02

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน SQL ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน SQL 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 02

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน SQL ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน SQL 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 02

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน SQL ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน SQL INTRO สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 02

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน SQL ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการอ่านหนังสือ Hands On Programming with R Book สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปขั้นตอนการสำรวจข้อมูลเพื่อความเข้าใจในข้อมูล ตัวเลข ข้อความ และ วันเวลา exploratory-data-analysis-in-sql

Exploration Data Analysis เป็นกระบวนการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น เพื่อทำความรู้จักกับข้อมูลที่มีอยู่ โดยพิจารณาข้อมูลในมุมมองต่างๆ ช่วยให้สามารถระบุปัญหาและข้อผิดพลาดในข้อมูล ช่วยให้สามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

อ่านต่อ
Image

สรุปขั้นตอนการตัดสินใจในการใช้ข้อมูล (data driven decision making) ด้วย SQL

สำหรับโพสต์นี้เป็นการ recap หรือ ทวนซ้ำอีกครั้งในการใช้ SQL เพื่อการตัดสินใจในการใช้ข้อมูล เป็น บทความต่อเนื่องจาก การสำรวจข้อมูลด้วย SQL ซึ่งจะมีการใช้คำสั่งพื้นฐานที่ช่วยให้เราเข้าใจความหมายที่อยู่ในข้อมูล เพื่อนำไปสู่การหาคำตอบบางอย่างที่ต้องการรู้

อ่านต่อ
Image

สรุปความเข้าใจการใช้ข้อมูลด้วยภาพ understanding-data-visualization

ในโพสต์ที่ผ่านๆ มาเป็นการนำชุดข้อมูลตัวอย่างมาทำความเข้าใจด้วยวิธีทางสถิติในการคำนวนค่าเพื่อสรุปออกมา โดยใช้วิธีการสำรวจข้อมูล สรุปข้อมูล และ นำไปตัดสินใจในบางเรื่องเพื่อใช้ประโยชน์ ประเด็นที่จะเขียนถึงในบทความต่อไปนี้ เป็นประเด็นการนำข้อมูลที่เราสรุปมาทำให้เป็นภาพ

อ่านต่อ
Image

สรุปหลักการของ Data Architecture ที่ดี principle good data architecture

คำว่า Architecture เป็นเหมือนตัวแทน หรือ ตัวอย่าง ของการออกแบบที่จะเอาไว้ตัดสินใจเลือกว่าจะมีโครงสร้างของระบบแบบใด โดยมีเป้าหมายที่จะ สร้างความมั่นใจในการวางโครงสร้างตั้งแต่ยังไม่เริ่มวางระบบ นิยามความหมายของคำว่า good data architecture คือการสร้างความ ยืดหยุ่นของระบบและง่ายต่อการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนงานทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ และ ในทางตรงกันข้าม Bad data architecture จะมักจะเป็นระบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

อ่านต่อ
Image

Summary of the steps for exploratory data analysis to understand hidden data

EDA helps to understand data better. EDA is an initial data exploration process to get to know the existing data by considering the data from different perspectives, such as descriptive data, statistical data, and relational data. EDA helps to see the big picture of the data and understand the relationships between variables.

อ่านต่อ
Image

สรุปขั้นตอนเล่าเรื่องด้วยข้อมูลยากๆอย่างไรให้ง่าย data-communication-concepts

การสื่อสาร หรือ การเล่าเรื่อง ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงบางอาชีพ เป็นทักษาที่ทุกคนต้องมี ไม่ว่าจะเป็น นักธุรกิจ นักขาย นักเจรจาต่อรอง ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา PM PO ผู้บริหารทั้งหลาย ผู้ใช้ข้อมูลทั้งหลาย หรือ นักเทคนิคต่างๆ เช่น programmer ทุกคนล้วนมีความรู้และมีข้อมูลของตัวเอง แต่วิธีจะสื่อสารให้อีกฝ่ายเข้าใจนั้น จะทำอย่างไร

อ่านต่อ
Image

สรุปประเภทการจัดเก็บของข้อมูลในภาษา python data-types-for-data-science-in-python

นการจัดการข้อมูลต่างๆ เราใช้การเขียนโปรแกรมเข้ามาช่วยให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานซ้ำๆ พิมพ์ข้อความซ้ำๆ การตัดคำซ้ำๆ การต่อคำซ้ำๆ การทำอะไรซ้ำๆ โดยที่มนุษย์ขี้เกียจอย่างเราก็ต้องหาเครื่องมือมาช่วยให้ชีวิตของเราไม่มาวุ่นวาย ก็การเขียนโปรแกรมนี้แหละ โดยเฉพาะเรื่องของการจำ บางอย่างสมองของมนุษย์ ไม่สามารถจำอะไรได้ทั้งหมด ต้องใช้การจดบันทึกมาช่วยในการจำ คอมพิวเตอร์ก็มีส่วนที่ต้องใช้ ความจำ เช่นเดียวกัน

อ่านต่อ
Image

สรุปการเขียน code ให้มีประสิทธิภาพเหมือนชาว pythonic writing-efficient-python-code

สำหรับโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นมีหลายภาษามากมาย และ ในแต่ละภาษาก็ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่ง Mobile Application ก็ภาษาหนึ่ง การเขียน Website ก็ภาษาหนึ่ง หรือแม้แต่การทำ Server Computer ก็อีกภาษาหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ต่างกันนั้นคือ “กระบวนการคิด”

อ่านต่อ
Image

สรุปการเขียน Code จัดการวันที่และเวลาครบจบใน Python working-with-dates-and-times-in-python

ข้อมูลประเภทวันที่และเวลา (Datetime) เป็นข้อมูลที่สามารถกำหนดให้เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง หรือ การลบออกไป ของ สิ่งต่างๆที่ต้องการกำหนด พูดง่ายๆก็คือ มีข้อมูลประเภทวันที่และเวลามีอยู่รอบตัวเรา

อ่านต่อ
Image

สรุปการเขียน Code เทคนิคจัดการ string ด้วย Python regular-expressions-in-python

เรื่องการจัดการกับ string หรือ ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การปรับแต่ง การแบ่งข้อความยาวๆ ให้สั้นลง การรวมข้อความให้ยาวขึ้น การประยุกต์ ตัดข้อความที่ต้องการแล้วเอามารวมกัน รวมถึงการตัดทิ้งด้วยเงื่อนไขต่างๆ และ ยิ่งไปกว่านั้นสามารถค้นหาคำในข้อความ แทนที่ นับคำต่างๆ จากที่ได้เกริ่น การจัดการข้อความนั้นสำคัญ สำหรับภาษา python แล้วมีเทคนิควิธีหลายอย่าง เพื่อความสะดวกในการจัดการ และ ใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็น การใช้ String Template การ Regular Expression

อ่านต่อ